Informatie ANBI status.

Gegevens van onze stichting zoals bedoeld is voor ANBI goedkeuring:

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 41173749

RSIN nummer.: 803491013

 

Algemene contactgegevens:

Postadres; Papenhoeflaan 110, NL-3421XT Oudewater, 0348-562877, email: blijvendehulp(at)hotmail.com

Voorzitter/ 1e secretaris: Dhr. D. Bogema.

Penningmeester: Dhr. W. van Delen.

2e secretaris: Dhr. T. Kamstra.

Bestuurslid: Dhr. J. Deurloo.

 

Het beleid van onze stichting is er opgericht om onze zusterorganisatie Fundatia Transilvana Alpha in Tirgu Mures, Roemenië te helpen met dat wat nodig is op dat moment. Dit kan variëren van het doneren van goederen tot het financieel ondersteunen van de kosten van onderhoud voor het revalidatiecentrum. Dit onderhoud is contractueel vastgelegd bij de aanbesteding van de bouw van het centrum.

 

Het beloningsbeleid: Bestuursleden en vrijwilligers werkzaam binnen of voor de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Eventuele gemaakte kosten kunnen worden vergoed. Dit zijn enkel reis- en verblijfkosten die gemaakt worden alleen als er de noodzaak is om deze kosten te maken. Deze beslissing wordt door het bestuur gemaakt. Voor alle overige kosten of beloningen kan een verklaring van donatie worden gegeven.

 

 

De doelstelling van de stichting is het waar mogelijk ondersteunen, hetzij financieel dan wel materieel van het door de stichting in samenwerking met de zuster stichting in Tirgu Mures opgezette revalidatiecentrum en alle daar mee verbonden of verwante soorten van hulpverlening in de ruimste zin van het woord. 

 

 

Doel is de medemens met een beperking (op welk gebied dan ook) te ondersteunen binnen de mogelijkheden van de organisatie.


Jaarverslag van Stichting Blijvende hulp voor Roemenië over 2018

We hebben 2018 als een goed jaar kunnen afsluiten, een jaar waarin wederom veel is gedaan.

Dit jaar zijn er voor het eerst sinds onze oprichting geen transporten geweest.

Via een relatie mochten we in het najaar ongeveer 1000 kg groente (kool, wortelen, uien, aardappelen en rode biet) ontvangen. De verse groenten zijn van grote waarde voor de keuken. De schenker heeft zelf voor vervoer gezorgd.

Al met al zeer waardevol. We hebben door de kleding, schoenen en maaltijden veel armen en behoeftigen kunnen helpen. Helaas moeten we constateren dat de armoede in ons werkgebied Tirgu Mures alleen maar groter wordt. De vraag naar gebruikte kleding blijft stijgen helaas. Het uitdeelcentrum binnen in het revalidatiecentrum draait op volle toeren, helaas!

 

In Roemenië loopt ruim 40% van de bevolking het risico van armoede en sociale uitsluiting. 48,5 % van de kinderen leeft in bitter slechte omstandigheden.

Kou, gebrek aan elektriciteit en voeding houdt 1 op de 5 kinderen van huiswerk af. Ze helpen hun ouders in het huishouden voor en na schooltijd.

Gebrek aan materiële zaken en huishoudelijke taken verhindert het schoolgaan en het volgen van een opleiding.

Dit verklaart het percentage van 37% van de mensen ouder dan 15 jaar dat amper kan lezen of schrijven: ze begrijpen niet wat ze lezen of kunnen niet goed schrijven: functioneel analfabetisme.

De helft van de ondervraagde families geeft aan niet te kunnen zorgen voor producten uit elke voedselgroep: granen, vlees, eieren, zuivelproducten, groenten en fruit.

Het kopen van deze producten in winkels is zo goed als onmogelijk, gezien het feit dat velen geen geld hebben voor basisbehoeften, zelfs niet voor de meest elementaire behoeften van hun kinderen.

Dit betekent ook dat deze kinderen verstoken zijn van essentiële vitaminen en mineralen voor hun groei en een harmonieuze ontwikkeling.

Hun toekomst is dus in gevaar en daarmee tegelijkertijd de toekomst van de nieuwe generaties. Zieke volwassenen kunnen geen geboorte geven aan gezonde kinderen en kunnen ze ook niet opvoeden zoals het zou moeten.

Op het moment dat je niet weet wat je de volgende dag op tafel moet zetten, lijken medicijnen en doktersbezoeken veel minder belangrijk.

Geconfronteerd met armoede geeft een kwart van de ondervraagde volwassenen aan dat ze geen medicijnen kopen of een afspraak maken bij een arts.

De algemene beleving is, dat, hoewel gezondheidszorg in theorie gratis is, er kosten aan medische zorg verbonden zijn welke men niet op kan brengen (van kosten van vervoer tot medicijnen).

Als er ernstige financiële zorgen zijn, geven de meeste mensen aan om als eerste af te zien van medicijnen en een bezoek aan een arts.

Roemenië, het op één na hoogste percentage van mensen met een risico op armoede of sociale uitsluiting in de EU

 

In 2017 liep 42,8% van de bevolking van Roemenië gevaar voor armoede of sociale uitsluiting.

In Roemenië heeft een gezin met 2 kinderen 6752 lei per maand nodig om een fatsoenlijk leven te leiden.

Dit betekent 2 salarissen van ongeveer 3350 lei NET.

Maar 46% van de Roemenen ontvangt het minimumloon voor economie, ongeveer 1200 lei / persoon.

Dankzij de steun van een paar fondsen werden wij in staat gesteld om voldoende financiële middelen bij elkaar te krijgen om één van de trappen te voorzien van een elektrische rolstoelplateaulift. Stevig genoeg om ook een scootmobiel incl. persoon te kunnen vervoeren. Een grote stap voorwaarts in de bereikbaarheid van ons revalidatiecentrum.

Financiële verantwoording: 

De door ons opgezette “fondswerving campagne” t.b.v. de genoemde rolstoelplateaulift leverde een mooi bedrag op van 22.750,00. Iets meer dan begroot maar daarom wel voldoende om een mooie solide afdekhoes erbij te bestellen.

Aan giften voor onze humanitaire hulpverlening mochten we over 2018 een bedrag ontvangen van € 6.280,35

Daarnaast mochten voor Enikö € 2.965,50 ontvangen.

Met deze bijdrage konden we haar financieel ondersteunen t.b.v. warme maaltijden, eigen bijdrage (€ 200,--) medicijnen (voorgeschreven door een betrokken huisarts) en extra’s in de vorm van fruit en kleding. We kunnen dit in ieder geval tot maart blijven doen. Wij willen wel zo spoedig mogelijk op zoek naar nieuwe ondersteuning voor het Enikö.

Kantoorkosten waren € 291,36

Reis- en verblijfkosten € 336,00

Het saldo op de rekening is op 31 december 2018 € 4001,69 (31-12-2017 € 3930,00)

 

Staat van baten en lasten Stichting Blijvende hulp voor Roemenië 2017

 

Baten

 

Lasten

 

Giften t.b.v. rolstoellift

 € 22.750,00

Rolstoellift incl. afdekhoes

 € 22.745,00

Giften n.a.v. nieuwsbrief

 €   6.280,35

Bijdrage aanschaf kleding

 €   6.180,00

Giften t.b.v. Eniko

 €   2.965,50

Kantoorkosten

 €      291,36

 

 

Betalingen Enikö

 €   2.200,00

Reis- en verblijfskosten

 €      336,00

Bankkosten

 €      171,80

Saldo Baten/Lasten

 €        71,69

 

 € 31.995,85

 

 € 31.995,85

Toelichting op de staat van Baten en Lasten van St. Blijvende hulp voor Roemenië over 2018.

In 2018 hebben we een paar fondsen en/of stichtingen benaderd voor hun steun. Aan de hand van het projectplan kon men besluiten of men ons hierin wilde steunen.

De totale begroting voor het project bedroeg € 22.231,58.De werkelijke kosten waren exact volgens de begroting.

Dankzij de vrijgevigheid mochten we voldoende steun ontvangen.

Op de jaarlijkse nieuwsbrief van december 2017 kwam ook een mooi bedrag aan giften binnen.

Een ander groot deel van de ontvangen giften hebben we aan extra zorg voor de kinderen besteed die niet onder de overheidstoekenningen vallen en we konden extra dingen doen voor de allerarmsten van stad. Dit in de vorm van een bijdrage voor extra voeding of kleding/schoeisel.

De kantoorkosten bestaan uit toner voor de printer, computer, briefpapier/enveloppen en postzegels.

De bankkosten zijn iets verhoogd door de transfers die wij aan Enikö doen via Western Union. Enikö heeft geen bankrekening. Vandaar dat geld via WU wordt overgeboekt. Tot op heden betrouwbaar en snel.

Eén van de drie reizen die de voorzitter naar Roemenië heeft gemaakt is betaald uit de stichting. Dit is de post reis- en verblijfkosten.

Enikö is een voorbeeld. Er is wekelijks contact met haar, dit komt vanuit haarzelf en maandelijks legt zij financiële verantwoording af. Naar aanleiding van onze oproep in de nieuwsbrief mochten wij giften ontvangen. Wij zullen in maart 2019 tijdens ons bezoek aan Roemenië wederom een bezoek aan haar brengen en met haar in overleg treden hoe we verder gaan. Gebleken is dat wij allen het meeste gebaat zijn met het maandelijks overmaken van een bedrag welke voldoende zou moeten zijn om voeding en schoolmaterialen aan te schaffen. Op die manier zijn wij in staat haar (gecontroleerd) gedurende meerdere maanden te ondersteunen. In overleg met een betrokken huisarts is besloten deze via Enikö geld te doen toekomen voor het betalen van de eigen bijdrage voor medicamenten. Er zijn een aantal kinderen die met longontstekingen en zware verkoudheden te maken hebben. Ze worden regelmatig door genoemde huisarts gezien en schrijft (verstrekt) de benodigde medicatie. Enikö verstrekt in de R maanden extra vitamine C tabletten om de weerstand te verbeteren.

Toekomstplannen:

Gezien de nog steeds aanwezige grote vraag naar gebruikte kleding, willen we ook in 2019 doorgaan met het uitdelen (aanschaffen) van goede kwaliteit gebruikte kleding. Nu wij geen transporten meer doen kunnen we goede gebruikte kleding in Roemenië zelf inzamelen en kopen. Ook kunnen wij nog rekenen op wat kleding via een andere hulporganisatie maar dit is niet voldoende om aan de vraag te kunnen voldoen.

Bij een groothandel in gebruikte kleding kunnen wij kleding kopen. Het voordeel hiervan is dat we aan kunnen geven (dus gerichter) wat we nodig hebben, niet met overschotten zitten en de kosten hiervan op jaarbasis niet hoger zijn dan de transportkosten die we andere jaren kwijt waren.

De kosten voor de aangeschafte kleding liggen ongeveer in het verlengde van de kosten die wij normaal per jaar zouden maken aan transportkosten. Het voordeel is dat er logistiek veel minder manuren nodig zijn zodat deze nu ten goede komen aan andere projecten binnen de organisatie.

Tenslotte.

Er is nog steeds veel nuttig werk te doen. Het loont nog steeds de moeite. We blijven proberen de uitgaven en de inkomsten in balans te houden.

Het werk wordt wel bemoeilijkt doordat de Roemeense overheden met steeds andere regels komen en op deze manier het werken als NGO’s moeilijk maakt. In het bijzonder hebben gehandicapten, ouderen en de allerarmsten hiermee te maken.

We blijven positief, mede ook omdat wij met eigen ogen telkens weer kunnen constateren dat we velen mogen en kunnen helpen.

We willen als Nederlandse stichting proberen om extra financiële steun aan onze Roemeense partner te geven om hen de mogelijkheid te bieden extra ondersteunde zorg te kunnen leveren aan de kinderen met een beperking. Kosten die niet door de ouders/verzorgers en of de overheden vergoed worden maar wel een significante bijdrage leveren aan het welbevinden van de kinderen.

Ons motto proberen we hoog te houden. Wij blijven geven met een mild hart en waar mogelijk met gulle hand.

Derk Bogema, voorzitter en 1e secretaris

Wulphert van Delen, penningmeester

Tom Kamstra, 2e secretaris en vice-voorzitter

Jan Deurloo, lid


  |  
realisatie: oscreative