Help mee en doneer:

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Kijkplezier: Laatste film van Alpha op YouTube

Beeldimpressie: Hypotherapie

Hoe het begon

De basis van Stichting Blijvende hulp voor Roemenië ligt bij mevrouw Geertje van der Heide uit Schoonhoven. Zij was al ruim voor de val van Ceaușescu in december 1989 in Roemenië en ervoer aan den lijve wat onderdrukking, armoede, corruptie en communistisch bewind met mensen deed. Zij was in Roemenië (met georganiseerde reizen) om medische redenen maar raakte al gauw in gesprek met haar behande-laars en hun vrienden.

Meer

Nieuws: Ambulance naar West-Oekraïns ziekenhuis

De in 2021 gedoneerde ambulance is in juli 2022 geschonken aan de West Oekraïnse stad Veliki Bicikiv, regio Transkarpatië.

Bevolking: Ongeveer 10.000 inwoners. Het aantal inwoners in het ge-bied (straal van 40 km) is 30.000 inwoners. Oorlogsvluchtelingen ca. 3.800.

Nabijgelegen ziekenhuizen: Teceul Mare (Thecev) en Rahau (Rachiv), beide op ongeveer 40 km afstand (ten westen en oosten).

Meer

Het revalidatiecentrum Perseverența

Wat ging hieraan vooraf? Onder andere door haar activiteiten in de stad Sovata kwam zij al gauw in contact met Dr. Alexandru Lupșa. Na vele gesprekken en bezoeken van ons aan Roemenië en Roemenen aan Nederland, is er in overleg met de zusterstichting Fundația Transilvană Alpha in Târgu Mureș, Roemenië, een (notarieel) verbond gesloten tot het doen bouwen en onderhouden van een revalidatie-centrum voor gehandicapte kinderen in Târgu Mureș.

Meer

Update: Enikő en de kinderen van Fületelke

In de 2 jaar corona heeft het onderwijs stilgelegen en zijn er op ge-paste afstand wekelijks warme maaltijden bezorgd. De oudste kinde-ren zijn inmiddels getrouwd. Ze komen niet meer in aanmerking voor een maaltijd, Wel hebben we besloten voor 2 nieuwe kleine baby’s kleding en voeding te doneren. Voor de oudere kinderen die ver-trokken zijn, zijn nieuwe kinderen gekomen.


OPROEP: Helaas raken de financiën op en zijn we bang de maaltijd-voorziening eind maart 2023 te moeten stoppen. We hopen dat u be-reid bent om eenmalig of maandelijks een gift wilt overmaken naar onze stichting o.v.v. Eniko.

De kosten per kind per maaltijd zijn ongeveer € 5,60. € 140,00 totaal per week.

Zie ook Project Enikő ...Film: Revalidatiecentrum Perseverența in beeld

Actueel project: Sociaal project

Binnen de sociale omgeving van de stad Târgu Mureș maakt ons centrum echt het verschil en willen we anderen inspireren om dit ook op te pakken.


Aan de hand van tussentijdse evaluaties met cliënten en/of hun verzorgers blijkt dat wij met onderstaand project een impact realise-ren en er een grote behoefte is om hier (indien mogelijk) mee door te gaan.


Meer ...De doelstelling van de stichting is het waar mogelijk onder-steunen, hetzij financieel dan wel materieel van het door de stichting in samenwerking met de zusterstichting in Târgu Mureș opgezette revalidatiecentrum en alle daar mee ver-bonden of verwante soorten van hulpverlening in de ruimste zin van het woord. Doel is de medemens met een beperking (op welk gebied dan ook) te ondersteunen binnen de mogelijkheden van de organisatie.

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Papenhoeflaan 110

3421 XT Oudewater

T | 0348-562877

E | blijvendehulp[at]hotmail.com


KvK nummer: 41173749

RSIN nummer: 803491013

Ondersteuning

U kunt het project ondersteunen

met een donatie:

IBAN: NL71 INGB 0000 0016 52

t.n.v. St. Blijvende hulp/Aktie Perseverenta


Meer informatie:

Zie: Sponsors en Donaties