Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Sponsors

Zonder de steun cq ondersteuning van onze sponsors was het ons niet gelukt om deze private instelling georganiseerd te krijgen. Wij danken allen hartelijk voor hun steun. Naast degenen die hieronder vermeld staan weten wij ons gesteund door nog veel meer anonieme sponsors.

Barry Emons zelf heeft de eerste snoezel-ruimte geïnstalleerd. Bij vervanging en repa-ratie van diverse onderdelen door de jaren heen heeft commerciële afdeling van Barry Emons goed nagedacht en ons ondersteund.


Meer informatie …

Elmas Romania heeft de traplift voor rol-stoelen geplaatst. Zij hebben hierin ook financieel meegedacht.


Meer informatie …

De fabrikant van de traplift voor rolstoelen heeft in kwaliteit en financieel meegedacht.


Meer informatie …

Directie en medewerkers van Quartzline heb-ben zich ingespannen om de vloeren van de keuken, de opslagruimtes voor voedsel en de tussenliggende gang van een hygiënische waterdichte egale vloer te voorzien. 


Meer informatie …

Mobility4All, de partner en meedenker voor onze rolstoelbus en transportbus met dub-bele cabine. Dankzij hun inbreng en betrok-kenheid bij ons project hebben wij nu voer-tuigen op maat.


Meer informatie …

Als het gaat om rolstoelen, scootmobielen en rollators, het Welzijnswarenhuis denkt mee en geeft het juiste advies voor aanschaf en onderhoud. Dankzij hen is veel rollend mate-rieel op zijn plaats in Alpha.


Meer informatie …

Zorgcentrum Het Laar, bood ons hun voor-raad bedrijfskleding aan. Hier wordt dank-baar gebruik van gemaakt en Het Laar logo prijkt heden ten dage op vele medewerkers.


Meer informatie …

Dankzij de goede adviezen en medewerking van directie en medewerkers van Hakvoort is er een mooie moderne keukeninrichting ont-staan in Alpha.


Meer informatie …

Dayseaday en Seafood zijn belangrijke spon-sors als het gaat om regelmatige ondersteu-ning. 


Meer informatie (Nederland) …

Meer informatie (Roemenië) …

De Hofstee Stichting heeft in de afgelopen jaren in meerdere projecten binnen onze werkzaamheden financieel ondersteund.


Meer informatie …

De AFAS Foundation is sinds vele jaren spon-sor van vele projecten. Dankzij hun steun konden wij veel wensen realiseren. Hun doel is gelijk aan het onze “Anderen inspireren beter te doen”


Meer informatie …

De Stichting van Helden Tucker heeft in de afgelopen jaren in meerdere projecten bin-nen onze werkzaamheden financieel onder-steund.


Meer informatie …

Dit grafisch ontwerpbureau ondersteund en adviseert de stichting. Onze nieuwe website is door dit bureau ontworpen en gemaakt.


Meer informatie …

De doelstelling van de stichting is het waar mogelijk onder-steunen, hetzij financieel dan wel materieel van het door de stichting in samenwerking met de zusterstichting in Târgu Mureș opgezette revalidatiecentrum en alle daar mee ver-bonden of verwante soorten van hulpverlening in de ruimste zin van het woord. Doel is de medemens met een beperking (op welk gebied dan ook) te ondersteunen binnen de mogelijkheden van de organisatie.

Stichting Blijvende Hulp voor Roemenië

Papenhoeflaan 110 

3421 XT Oudewater

T | 0348-562877

E | blijvendehulp[at]hotmail.com


KvK nummer: 41173749

RSIN nummer: 803491013

Ondersteuning

U kunt het project ondersteunen 

met een donatie:

IBAN: NL71 INGB 0000 0016 52

t.n.v. St. Blijvende hulp/Aktie Perseverenta


Meer informatie:

Zie: Sponsors en Donaties